เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ เดิมเป็นสาขาหนึ่งในห้าสาขาวิชาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ และแหล่งน้ำในหลักสูตรระดับปริญญาปริญญาตรี สำหรับนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมสำรวจ

          นอกจากนี้สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ  ในสังกัดวิศวกรรมโยธาเดิมยังมีการเรียนการสอนและวิจัย ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตมาตั้งแต่ปี 2514 และในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตมาตั้งแต่ปี 2556 จนกระทั่งในปลายปี 2534 ได้รับจัดตั้งให้เป็นภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ