ดร.สุภัทรา วิเศษศรี

ติดต่อ

อีเมล์: supattra.vi@chula.ac.th

การศึกษา

 • PhD Imperial College of Science, Technology and Medicine London, UK
 • MSc Hydrology and Business Management Imperial College of Science, Technology and Medicine London, UK
 • บธ.ม. ม.ธรรมศาสตร์ ประเทศไทย (พ.ศ. 2548)
 • วศ.บ. (ชลประทาน) ม.เกษตรศาสตร์ ประเทศไทย (พ.ศ. 2543)

งานวิจัย

 • การพยากรณ์นำ้ท่าในลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีวัด (Predictions in ungauged basins)
 • แบบจำลองน้ำฝน-น้ำาท่า (Rainfall-runoff modelling)
 • การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (Uncertainty analysis)
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพอากาศ (Land use and climate change impacts)

งานวิจัยตีพิมพ์

 • Sok, K., Visessri, S., and Heng, S. (2018). A Comparative Assessment of Meteorological Drought
  Indices for the Baribo Basin (Cambodia). The 1st Conference of the Arabian Journal of
  Geosciences (CAJG 2018), 12-15 November 2018, Hammamet, Tunisia.
 • Sa-ngonsub, N., Visessri, S., and Jarumaneeroj, P. (2018). A Development of a Prediction Model for
  Ungauged Catchment in the North of Thailand. The 10th International Conference on Computer
  Modeling and Simulation (ICCMS 2018), 8-10 January 2017, Sydney, Australia.
 • McIntyre, N., Woldemeskel, F., Visessri, S. and Sharma, A. ed., (2017). Quantifying surface water
  supplies under changing climate and land use. In: Sustainable Water Resources Management,
  337-373. DOI: https://doi.org/10.1061/9780784414767.ch13.